Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pá, 8-16 hod.)
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Nakupte ještě za 5 000 Kč a máte dopravu ZDARMA
Novinky
03.12.2020
O nás
PANTERMAX je sesterská značka známější KOWAX a využívá její zázemí, servisní a technickou podporu, včetně prodejní sítě v ČR a SR. číst celé
Zobrazit všechny novinky
Blog
05.06.2023
Jak dimenzovat pístový kompresor
Pístový kompresor je zařízení, bez kterého se dobře vybavená dílna jednoduše neobejde. Dokáže pohánět jakékoliv pneumatické nářadí, od mycí nebo střík... číst celé
29.05.2023
Svařovací proud a svařovací napětí
Svařování vyžaduje jistou zkušenost a neobejde se ani bez teoretické přípravy. Svařovací proud a svařovací napětí jsou pojmy, se kterými je opravdu tř... číst celé
15.05.2023
Druhy a polarita svařovacích proudů a jak zapojit kabely u svářečky
Svařování vyžaduje nejen jistou zkušenost a kvalitní vybavení, ale především dobrou znalost problematiky. Elektrický oblouk má velké tepelné účinky, m... číst celé
Zobrazit všechny články
Nepropásněte novinky, akce a slevy!

Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme maximálně jednou za měsíc.

Zákazníky hodnocený

Velkoobchodní podmínky


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen jako „OP“) vydává společnost SVARMETAL s.r.o., IČ 26850036, se sídlem Vratimov, Frýdecká 819/44, PSČ 739 32 (dále jen jako „Společnost“) pro své obchodní partnery, podnikatele, obchodní společnosti (dále jen jako „Dealer“), kteří se zaváží dodržovat tyto podmínky spolupráce, provedou registraci a obdrží možnost obchodovat v rámci tohoto programu (dále jen jako „Program“), splní podmínky v těchto OP a Společnost jejich účast v Programu přijme, neboť Společnost má výhradní právo rozhodnout, zdali a kdo může participovat na Programu.
1.2 Registrace probíhá tak, že na základě uskutečnění první objednávky Dealera u Společnosti budou Dealerovi e-mailem zaslány OP a pro registraci do Programu zašle Dealer Společnosti jako odpověď e-mailem žádost o zařazení do Programu, čímž stvrzuje, že se seznámil s těmito OP a zavazuje se je dodržovat. Společnost je oprávněna vyžádat si od Dealera údaje nutné pro provedení registrace a Dealer se zavazuje tyto údaje Společnosti sdělit. Odebráním 
1.3 Na základě potvrzení účasti v Programu ze strany Společnosti uzavírají Společnost a Dealer tyto OP ve smyslu ust. § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
1.4 Strany prohlašují, že se jedná o dva samostatné subjekty, které vůči sobě nejsou ve vztahu podřízenosti a nadřízenosti,  žádný z nich se nepovažuje za slabší smluvní stranu a uzavírají tyto OP na vlastní riziko, přičemž každá strana přebírá riziko změny okolností.

2. PŘEDMĚT

2.1 Tyto OP upravují podmínky prodeje zboží (dále jen „Zboží“) z nabídky Společnosti dle aktuálních zásob Společnosti Dealerovi, kdy se Společnost zavazuje na základě jednotlivých objednávek, kupních smluv, prodat Dealerovi Zboží, které bude blíže určeno zejména co do druhu, množství, a ceny, v souladu a za podmínek těmito OP stanovených.
2.2 Dealer se zavazuje Zboží řádně a včas převzít a zaplatit Společnosti kupní cenu ve výši a ve lhůtě dohodnutých v těchto OP, resp. kupní smlouvě uzavřené na jejím základě.

3. UZAVŘENÍ JEDNOTLIVÝCH KUPNÍCH SMLUV

3.1 Jednotlivé kupní smlouvy budou uzavírány na základě elektronické objednávky Dealera příp. prostřednictvím telefonu a/nebo za součinnosti pracovníka Společnosti.
3.2 Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky Dealera ze strany Společnosti.

4. CENA

4.1 Cena Zboží Společnosti bude uvedena v návrhu kupní smlouvy nebo na platné cenové kalkulaci nebo v případě absence platné cenové kalkulace bude kupní cena uvedena v aktuálně platném ceníku Společnosti pro dané Zboží, přičemž Dealerovi mohou být nabízeny zvýhodněné ceny, pokud splňuje podmínky Programu, přičemž Společnost si vyhrazuje právo úpravy cen bez předchozího upozornění.
4.2 Ceny uvedené v ceníku Společnosti jsou uváděny vždy ve dvojí výši, a to ve výši bez přičtení DPH a dále ve výši konečné, včetně DPH. Ceny jsou uváděny ve formě EXW sklad, kdy ceny za dopravu jsou v ceníku Společnosti uváděny samostatně. Cena za dopravu, pokud ji Dealer požaduje (v závislosti na způsobu zvolené dopravy), je následně přičtena v potvrzení objednávky. Jako cena při uzavření kupní smlouvy mezi Společnosti a Dealerem platí cena uvedená u Zboží v době objednávání Zboží Dealerem. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky Zboží.
4.3 Kupní cena je splatná do třiceti (30) kalendářních dnů od okamžiku převzetí Zboží Dealerem či jiné splatnosti dle individuální dohody Společnosti a Dealera. Daňový doklad spolu s dodacím listem lze vystavit a zaslat v den dodání Zboží i elektronicky na email Dealera. Dealer tímto prohlašuje, že s vystavením a zasláním daňového dokladu v elektronické podobě souhlasí. Společnost si vyhrazuje právo na nákupy na splatnost neudělit a nebudou tak možné, případně splatnost zkrátit či prodloužit.
4.4 V případě prodlení Kupujícího s uhrazením Kupní ceny ve smyslu bodu 4.3 je Společnost oprávněna požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z neuhrazené částky a Dealer je povinen tuto smluvní pokutu uhradit do 2 pracovních dnů od výzvy Společnosti. Tím není vyloučen nárok na náhradu škody.
4.5 Platby peněžitých částek se provádí zejména bankovním převodem na účet Společnosti uvedený v daňovém dokladu vystaveným Společností, přičemž Dealer se zavazuje uvést jako variabilní symbol bezhotovostní platby číslo příslušného daňového dokladu, v takovémto případě se peněžitá částka považuje za zaplacenou dnem připsání částky odpovídající kupní ceně na účet Společnosti, nebo provedením přímé hotovostní platby.
4.6 Dealer standardně, nikoliv však výlučně, obdrží v prvních 3 měsících od přijetí do Programu ceník Společnosti „Gold“, přičemž po 3 měsících od přijetí do Programu jim tento bude změněn dle obratu a nově jim bude udělen:
• Ceník Bronze při měsíčním obratu od 20.000,- korun českých bez DPH do 49.999,- korun českých včetně DPH;
• Ceník Silver při měsíčním obratu od 50.000,- korun českých do 99.999,- korun českých bez DPH;
• Ceník Gold při měsíčním obratu nad 100.000,- korun českých bez DPH;
4.7 Společnost si vyhrazuje právo jednostranně změnit ceník Dealera v případě porušení těchto OP.

5. PŘECHOD NEBEZPEČÍ A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ
5.1 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Dealera okamžikem převzetí Zboží Dealerem.
5.2 K převodu vlastnického práva ke Zboží ze Společnosti na Dealera dojde zaplacením celé kupní ceny Dealerem.

6. PROHLÁŠENÍ DEALERA
6.1 Dealer přijetím těchto OP prohlašuje a zaručuje se Společnosti, že:
a) veškerá následující prohlášení jsou pravdivá, přesná a úplná, přičemž neexistuje žádná skutečnost, která by byla s těmito prohlášeními v rozporu;
b) řádně, zcela a pravdivě uvedl údaje pro registraci Dealera do Programu;
c) je oprávněn uzavřít OP, plnit své povinnosti z nich vyplývající a řádně a včas příslušnou transakci zrealizovat;
d) uzavření OP ani realizace jednotlivých kroků v souvislosti s těmito OP není porušením jakékoliv povinnosti Dealera vyplývající z příslušných právních předpisů, závazných smluv, dohod a prohlášení, ani není v rozporu s jakýmkoliv požadavkem, rozhodnutím nebo předběžným opatřením správního orgánu, soudu, rozhodčího nálezu, kterými by byl Dealer vázán, ani není porušením jakýchkoliv práv třetích osob;
e) není v úpadku ani hrozícím úpadku, ani proti němu nebyl podán insolvenční návrh a/nebo návrh na výkon rozhodnutí.

7. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
7.1 Dealer se zavazuje, že své pohledávky, které vznikly nebo v budoucnu vzniknou z jeho obchodních vztahů se Společností na základě těchto OP, nebude postupovat dále třetím subjektům, aniž by získal předchozí písemný souhlas Společnosti.
7.2 Dealer se zavazuje:
a) řádně a včas hradit své závazky vůči Společnosti;
b) uvádět produkty Společnosti a jí distribuovaných značek ve svém portfoliu a řádně prezentovat tyto produkty dle pokynů Společnosti (zejména uvádět tyto produkty na svých webových stránkách a to včetně loga značek distribuovaných Společností, mít volně přístupné reklamní materiály Společnosti, v prodejně vystaven vždy minimálně 1 banner s reklamou Společnosti, apod.);
c) přispívat k pozitivnímu vnímání značky Společnosti a jí dále distribuovaných značek na trhu;
d) zajistit přiměřené skladovací podmínky pro Zboží dle Skladovacích podmínek Společnosti, které jsou nedílnou součástí těchto OP; 
e) účastnit se produktových školení pořádaných Společností,
f) dodržovat obchodní politiku Společnosti.
7.3 Společnost a Dealer berou na vědomí, že s ohledem na skutečnost, že se nejedná o distanční smlouvy uzavírané na základě těchto OP ve smyslu příslušných ustanovení upravujících spotřebitelské smlouvy, když Dealer je podnikatel a Zboží kupuje v rámci své podnikatelské činnosti, a proto se smluvní strany dohodly, že Dealer od jednotlivých kupních smluv uzavřených na základě těchto OP nemůže odstoupit do čtrnácti (14) dnů od doručení předmětného zboží bez udání důvodu. Ustanovení § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tímto nejsou dotčena.
7.4 Společnost je oprávněna zrušit členství Dealera v programu, pokud Dealer opakovaně (tj. minimálně 2x) poruší kterýkoliv svůj závazek uvedený v odst. 7.2 OP

8. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ
8.1 Strany berou na vědomí, že nedílnou součástí těchto OP jsou Všeobecné obchodní podmínky Společnosti (dále jen „VOP“) a Skladovací podmínky Společnosti, které jsou k dispozici na webu Společnosti www.kowax.cz, přičemž Dealer prohlašuje, že měl možnost se s těmito odkazujícími podmínkami seznámit před uzavřením této smlouvy, jsou mu známy a bude je dodržovat. Tyto OP včetně příslušných VOP představují úplnou dohodu smluvních stran. Z důvodů právní jistoty smluvní strany sjednávají, že v případě, že VOP stanoví něco jiného než OP, mají přednost tyto OP.
8.2 Strany berou na vědomí, že případné spory vzniklé z těchto OP budou řešeny soudy České republiky dle místní příslušnosti Společnosti.
8.3 Znění těchto OP může Společnost měnit či doplňovat. Společnost seznámí Dealera s navrhovanými změnami nejpozději 1 (jeden) měsíc přede dnem, kdy má změna nabýt účinnosti. Pokud Dealer navrhované změny písemně neodmítne nejpozději v pracovní den předcházející účinnosti takto navrhované změny, stává se nové znění OP závazné pro obě strany. Pokud Dealer se změnou OP nesouhlasí a přede dnem účinnosti této změny o tomto Společnost písemně uvědomí, ruší se příslušný návrh změny OP od počátku.

Ve Vratimově, dne 30.10.2020

SVARMETAL s.r.o.

Novinky z našeho blogu

Jak dimenzovat pístový kompresor
05.06.2023
Jak dimenzovat pístový kompresor
Pístový kompresor je zařízení, bez kterého se dobře vybavená dílna jednoduše neobejde. Dokáže pohánět jakékoliv pneumatické nářadí, od mycí nebo střík... číst celé
Svařovací proud a svařovací napětí
29.05.2023
Svařovací proud a svařovací napětí
Svařování vyžaduje jistou zkušenost a neobejde se ani bez teoretické přípravy. Svařovací proud a svařovací napětí jsou pojmy, se kterými je opravdu tř... číst celé
Druhy a polarita svařovacích proudů a jak zapojit kabely u svářečky
15.05.2023
Druhy a polarita svařovacích proudů a jak zapojit kabely u svářečky
Svařování vyžaduje nejen jistou zkušenost a kvalitní vybavení, ale především dobrou znalost problematiky. Elektrický oblouk má velké tepelné účinky, m... číst celé
PANTERMAX® MIG230LCD® invertorová svářečka
10.05.2023
PANTERMAX® MIG230LCD® invertorová svářečka
George Clooney pro nás natočil nové video. :-) číst celé
Nepropásněte novinky, akce a slevy!
Můžete se kdykoli odhlásit. Zasíláme maximálně jednou za měsíc.

PANTERMAX® - The power of the beast.

Kde nás najdete

Skotnice 265
742 59 Skotnice

+420 604 644 032
eshop@pantermax.cz

Kontakty
Zákaznická podpora Eshop PANTERMAX
Zákaznická podpora Eshop PANTERMAX
(Po-Pá, 8-16 hod.)
© PANTERMAX - Copyright a podmínky používání. Změny vyhrazeny. Obrázky pouze ilustrativní.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz